RSS

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หลายคนมักสงสัยว่า … คณิตศาสตร์เรียนไปทำไม ? โตไปก็ไม่เห็นจะได้ใช้ ?

แต่ทราบกันหรือไม่ว่า .. แท้จริงแล้วคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา เีพียงแต่เราได้สังเกตรึเปล่าเท่านั้น ^^”

โดยธรรมชาติของคณิตศาสตร์แล้วจะเป็นลักษณะของนามธรรม แต่ถ้าเราสามารถค้นพบหลักการของมันได้ เราก็จะถอดออกมาเป็นคณิตศาสตร์ได้ เราจึงสามารถนำสิ่งที่เราค้นพบนั้นมาใ้ช้วางแผนจัดการตลอดจนพยากรณ์สิ่งต่าง ๆ ได้ แต่ในบางกรณีก็เกิดจากความคิดของนักคณิตศาสตร์ที่จินตนการขึ้นเพื่อถอดสมการ จนสามารถสรุปเป็นทฤษฎีแล้วนำกลับไปอ้างอิงอธิบายกับลักษณะของธรรมชาติต่อไป

ในความเป็นจริงคนบางกลุ่มอาจจะใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้นอย่างไม่รู้ตัว อย่างเช่น คนบนดอย หรือ ชนเผ่าบางเผ่าที่ใช้การนับจำนวนคน การนับเลขจากนิ้วมือ หรือการขีดสัญลักษณ์ตามสิ่งต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับอารยธรรมและการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ ประชากรแต่ละกลุ่ม

ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะมีการใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงมากกว่าประเทศที่ยังไม่พัฒนา ตามหลักการทั่วไปของธรรมชาติ

ดังนั้นหากจะเอ่ยว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปก็ไม่ได้ใช้ คำกล่าวนี้จึงไม่ถูกต้องนัก

ในสังคมเมืองปัจจุบัน คนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์จริง ๆ จัง ๆ ก็ยังได้ใช้คณิตศาสตร์ไปโดยไม่รู้ตัว เีพียงแต่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนและเสียหายจากสิ่งที่ต้องนำคณิตศาสตร์ไปใช้ มากกว่าคนที่ได้นำหลักคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้องถูกวิธี

นั่นคือ คนที่มีความรู้ความเข้าใจและนำหลักคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง จะสามารถสร้างผลงานได้อย่างมีคุณภาพ นั่นเอง

ตัวอย่าง ช่างปูกระเบื้องทั่วไปที่ทำการสั่งกระเบื้องมาปูพื้น โดยไม่ได้มีการคำนวณอย่างถี่ถ้วนถึงบริเวณห้องที่ต้องมีการตัดกระเบื้อง เพื่อให้สามารถวางได้เต็มพื้นที่ของห้องพอดี ทำให้บางครั้งเมื่อทำการปูกระเบื้องแล้วปรากฏว่าขาดกระเบื้องอีก 4-5 แผ่นจนต้องขับรถเพื่อไปซื้อมาเพิ่มเติม หรือ บางครั้งก็ซื้อมาเหลือเยอะจนเกินไป  , การปรุงอาหารทั่วไปที่ต้องทำการตวงปริมาณเครื่องปรุงแต่ก็พบว่าบางครั้งเค็ม ไป หวานไป หรือ อ่อนหวาน อ่อนเค็ม แต่ในขณะที่ MK   KFC   McDonald’s ไม่ว่าสาขาไหน ๆ ก็มีรสชาติที่อร่อยเหมือนกัน

สิ่งเหล่าีนี้บ่งชี้ได้ว่าในบางส่วนของสังคมบ้านเรายังไม่สามารถนำคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดได้

เพราะฉะนั้นถ้าสังคมบ้านเราสามารถนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันมาก ขึ้น เราก็จะสามารถพัฒนาองค์กรของเราให้ีดีขึ้นโดยที่มีความคลาดเคลื่อนของการ เงิน วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ น้อยลง รายรับขององค์กรเราก็จะสูงขึ้นด้วย


Advertisements